Skip to main content

PRIVACYVERKLARING medTadvies

 I. Inleiding

medTadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. medTadvies verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de persoonsgegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de (uitvoeringswet) AVG en de WGBO.

II. Verwerkingsverantwoordelijke

medTadvies is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG:

medTadvies B.V.

Herculesplein  357

3584 AA Utrecht

(t) 030 – 511 25 40

(e) privacy@medtadvies.nl

III. Verwerking persoonsgegevens

medTadvies kan op verschillende wijzen uw persoonsgegevens verzamelen en daarvan gebruik maken. medTadvies verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden. Verwerking vindt slechts plaats wanneer u daarvoor toestemming geeft, wanneer medTadvies een gerechtvaardigd belang daarbij heeft of wanneer een wettelijke bepaling daartoe verplicht.

U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens die betrekking hebben op uw medische situatie. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). medTadvies kan persoonsgegevens ook volledig geanonimiseerd gebruiken voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Ook verwerkt medTadvies persoonsgegevens die u aan ons telefonisch of via het contactformulier van onze website verstrekt. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om uw verzoek of vraag te kunnen behandelen.

Daarnaast verwerkt medTadvies persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om geleverde zorg en diensten in rekening te kunnen brengen en om goederen en diensten te kunnen inkopen en voor doelmatig beheer en beleid.

Verder verwerkt medTadvies persoonsgegevens via cookies op de website. medTadvies heeft een gerechtvaardigd belang om haar website goed te laten functioneren. De website van medTadvies bevat ook links naar websites van andere partijen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites en medTadvies is niet aansprakelijk voor hoe andere partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Het gebruik van deze websites is voor eigen risico.

IV. Delen van persoonsgegevens

De medewerkers van medTadvies hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. medTadvies deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit in overeenstemming is met het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld of wanneer een wettelijke verplichting meebrengt dat deze gegevens worden gedeeld. U kunt hierbij denken aan de situatie dat gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen verzamelde gegevens – indien dit in het belang van de patiënt noodzakelijk is – mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, specialisten, apothekers en/of de instelling waarin een patiënt verblijft. Ook met uw instemming kunnen uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld. medTadvies wisselt gegevens veilig en betrouwbaar uit.

Indien derden met inachtneming van het voorgaande kennis nemen van persoonsgegevens dan maakt medTadvies met deze partijen zo nodig afspraken in een verwerkersovereenkomst om te waarborgen dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk met deze gegevens omgaan.

V. Bewaren van persoonsgegevens

medTadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van de patiënt of van zijn/haar kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Persoonsgegevens die relevant zijn voor belastingen worden gedurende 7 jaren bewaard. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard gedurende twee jaren of totdat een verzoek om informatie is afgehandeld.

VI. Beveiliging van persoonsgegevens

medTadvies neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en/of ongewenste openbaarmaking.

VII. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens;
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen;
    (Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven); het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
  • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten en/of de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • het recht om eventueel verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
  • het recht om te vragen om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt over te dragen aan een derde partij.

De WBGO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die voornoemde rechten willen uitoefenen moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien medTadvies kan veronderstellen dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk of via mail kenbaar maken aan medTadvies (zie contactgegevens onder II.) Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om vast te kunnen stellen dat het verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is verzoeken wij u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. medTadvies adviseert u het BSN-nummer, uw pasfoto, het document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) onleesbaar te maken.

VIII. Vragen of klachten

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat medTadvies hierover graag met u in gesprek. U kunt dan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming / Kwaliteits- en Klachtenfunctionaris (zie contactgegevens onder II.) Daarnaast kunt u uiteraard een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie september 2018